SCB ประกาศเป้าหมายทางการเงินปี 65 คาดสินเชื่อโต 3-5%

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

SCB เผยเป้าหมายทางการเงินปี 65 ตั้งเป้าสินเชื่อโต 3-5% ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ 2.9-3% พร้อมรักษาระดับหนี้เสียให้ต่ำกว่า 4%

นายมาณพ เสงี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยเป้าหมายทางการเงินของธนาคารสำหรับปี 2565 ดังนี้

– อัตราการเติบโตของสินเชื่อที่ 3-5%

– ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.9-3.0%

– อัตราการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ร้อยละตัวเลขหลักเดียวในระดับต่ำ

– อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 40% ต้นๆ ถึงกลางๆ

– อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ น้อยกว่า 4.0%

– อัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อ (bps) น้อยกว่า 140 bps

– อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ราว 130%

เป้าหมายทางการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นการคาดการณ์ของธนาคารในเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการดำเนินธุรกิจที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หากสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ธนาคารได้เผยแพร่เป้าหมายทางการเงินต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของธนาคาร ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (หัวข้อ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์) ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

ตลท.สั่ง 6 หุ้นติดแคชบาลานซ์ พร้อมขยายเวลาขัง CHO-SAAM

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง 6 หุ้นแม่-ลูกติดแคชบานบานซ์ มีผล 24 ม.ค. – 4 มี.ค.65 พร้อมขยายช่วงดำเนินการกับ CHO-SAAM มีผล 24 ม.ค. – 11 ก.พ.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย โดยพบว่าระดับ 1 หรือให้ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด (แคชบาลานซ์) ได้แก่

 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (UREKA-W2)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (WAVE-W2)

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. – 4 มี.ค.2565

นอกจากนี้ ยังขยายช่วงดำเนินการกับ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO รวมถึง บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้แก่ SAAM-W1 และ SAAM-W2 มีผล 24 ม.ค. – 11 ก.พ.2565

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business